Styrelsesammansättning

Styrelsens uppgifter är att ansvara för och fatta beslut avseende sådant som rör Assyrier Utan Gränsers verksamhet, bland annat projektstyrning- och samordning, samarbete med andra organisationer och företag, stipendieutdelning, insamlingsfrågor och övriga med verksamheten förenliga frågor.

Styrelsen sätts samman genom att valberedningen väljer ut potentiella kandidater när det är dags att välja en ny styrelse. Beslut fattas på årsmötet och mandatperioden är 2 år. Urvalskriterier vid val av styrelse är erfarenhet, kompetens, vilja att förbättra organisationen och framförallt vilja att förbättra assyriernas tillvaro i ursprungsländerna. Styrelsen har minst fyra sammankallande möten per år.

Assyrier Utan Gränsers nuvarande styrelse valdes vid föreningens årsmöte april 2017. Nästa mandatperiod startar våren 2019.

Styrelsen

Ordförande / insamlingsansvarig och projektansvarig Libanon 

Donna-Petra Shaheen, donna-petra.shaheen@awbswe.se

Donna-Petra Shaheen har varit verksam i Assyrier Utan Gränser sedan 2010, med ansvar för insamling. Donna-Petra har sedan 2013, även ansvarat för projekten i Libanon. Donna-Petra är stöd för hela verksamheten och har arbetat i stort sett inom samtliga verksamhetsdelar sedan 2014. År 2015 valdes Donna-Petra till vice ordförande och har nu i år 2017 tagit över ansvaret som ordförande för organisationen. 

Donna-Petra har studerat läkarprogrammet med forskningsinriktning på Karolinska Institutet och var vid examen år 2012 en av de yngsta läkarna någonsin – blott 23 år gammal. Därefter har Donna-Petra mestadels arbetat på Södertälje Sjukhus, där hon också gjorde sin allmäntjänstgöring och erhöll läkarlegitimation. För närvarande arbetar Donna-Petra kvar på Södertälje Sjukhus som ST-läkare inom akutsjukvård, samt är sedan 2016 även HLR (hjärt-lungräddning)-ansvarig läkare.


Vice ordförande / stipendieansvarig

Gabriel Baryawno, gabriel.baryawno@awbswe.se

Gabriel Baryawno har varit verksam i Assyrier Utan Gränser sedan 2013. Året efter valdes han in till konsultrådet där han ingick i två mandatperioder innan han valdes in till styrelsen 2017. Han har sedan 2015 haft ansvaret över stipendieutdelningarna.

Gabriel har studerat fastighetsmäklarprogrammet på Umeå universitet men jobbar idag med skadeförsäkring. 2012 började han sin anställning hos återförsäkringsbolaget Sirius International där han idag jobbar som analytiker inom företagets aktuarieavdelning.


Sekreterare

Romiana Bikasha, romiana.bikasha@awbswe.se

Romiana Bikasha har varit engagerad i Assyrier Utan Gränser sedan 2015, i både ändamålsgruppen och marknadsgruppen. År 2017 valdes Romiana in i styrelsen som sekreterare och har ett övergripande ansvar för projekt.

Romiana studerar Kulturgeografi med omvärldsanalys på Stockholms Universitet samt arbetar ideellt med FN-frågor och hållbar utveckling, bl.a. som Sverige informatör för globala målen inom FN:s utvecklingsprogram (UNDP).


Ekonomi

Lenard Yako, lenard.yako@awbswe.se

Lenard Yako har varit verksam i Assyrier Utan Gränser sedan 2016 då han började hjälpa till inom ekonomi. 2017 valdes Lenard in till styrelsen och blev då också ekonomiansvarig.

Lenard har en kandidatexamen inom företagsekonomi och en mastersexamen inom redovisning, revision och analys, båda från Stockholms universitet. Efter sin examen jobbade Lenard med redovisning hos Abbott Scandinavia AB men är numera finansanalytiker på läkemedelsföretaget AbbVie AB.


Marknadsföring och information

Ferit Rhawi, ferit.rhawi@awbswe.se

Ferit Rhawi började som volontär i Assyrier Utan Gränser 2015 inom marknad. Samma år reste han tillsammans med andra representanter från Assyrier Utan Gränser till Irak och fick på nära håll se hur barn, kvinnor och äldre levde under svåra förhållanden i flyktingförläggningarna. Ferit valdes in till styrelsen 2017 och är idag ansvarig för marknadsgruppen.

Ferit har gått lärarutbildningen med interkulturell profil på Södertörns högskola och har även studerat religionsvetenskap på Uppsala universitet. Efter sin utbildning jobbade Ferit som elev- och lärarassistent på IT-gymnasiet i Flemingsberg. Idag jobbar Ferit som lärare på Elafskolan i Södertälje.


Styrelsesuppleanter

Zalgai Aho, zalgai.aho@awbswe.se

Zalgai Aho flyttade till Sverige 2016 efter många år i både Syrien och USA. Hon har varit aktiv i Assyrier Utan Gränser ända sedan hon flyttade till Sverige och är idag ansvarig för projekten i Syrien.

Zalgai har en kandidatexamen inom mode, design & skrädderi från ESMOD International. Zalgai har bl.a. jobbat som designer för Ralph Lauren. Hon har även engagerat sig inom välgörenhet i många år, bl.a. i organisationer såsom KENWA och Indego Africa. När Zalgai flyttade till Sverige började hon jobba som engelska- och slöjdlärare i Elafskolan, Södertälje. Numera undervisar hon franska i Maria Elementarskola, Stockholm.

– –

Maria Sulaiman, maria.sulaiman@awbswe.se

Maria Sulaiman gick med i Assyrier Utan Gränser 2014 och började då arbeta med ekonomin. Hon har även varit involverad i Istanbulprojektet i Turkiet. 

Maria har studerat civilekonomprogrammet på Örebro universitet. Efter sin examen jobbade hon som löneadministratör på Humana Assistans AB och därefter på Abbott. Idag är hon löneansvarig på Nidab Produktion AB.

Övriga medarbetare

Insamling:

Maria Sedki, maria.sedki@awbswe.se (privatpersoner)

 

IT-ansvarig och hemsidan:

Luke Örun, luke.orun@awbswe.se

Siduri Poli, siduripoli@gmail.se

 

Projekt:

Nipour Abdul Ahad, nipor.abdulahad@awbswe.se (Syrien)

Hannibal Haddad, hannibal.haddad@awbswe.se (Irak)

 

Marknadsföring och information:

Sam Murad, sam.murad@awbswe.se

 

Stipendieansvarig:

Gabriel Baryawno, scholarship@awbswe.se

Konsultrådet

Sisilya Rhawi, sisilya.rhawi@awbswe.se

Milad Elyo, milad.elyo@awbswe.se

 

Valberedning

Siduri Poli

Ninib Baryawno

Sargon Donabed

Suppleant: Isak Betsimon

Translate »