Stadgar

§01 ASSYRIER UTAN GRÄNSERS NAMN OCH SÄTE

Assyrier Utan Gränser är en ideell svensk förening.

Assyrier Utan Gränser har en självständig verksamhet, ekonomi samt är politiskt och religiöst obundet. Assyrier Utan Gränser tillämpar etisk insamling vilken är en viktig förutsättning för att bedriva vår ideella verksamhet och säkerställa föreningens oberoende ställning.

Assyrier Utan Gränser har sitt säte i Stockholm.

§02 ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Assyrier Utan Gränser bedriver offentlig insamling för humanitära och välgörande ändamål för den assyriska folkgruppen (även kallade syrianer och kaldéer). Föreningen har som sitt arbetsfält assyriernas ursprungsländer (Turkiet, Irak, Iran,
Syrien) samt Libanon som arbetsfält. Föreningen arbetar således att förbättra livsvillkoren för assyrier i sina ursprungsländer.

Assyrier Utan Gränser har till syfte att:

1. Via långsiktiga insatser och hållbar utveckling öka assyriers egenmakt i sina ursprungsländer genom att förse dem med medel för att de själva skall kunna höja sin levnadsstandard och förbättra sina livsvillkor

2. Bistå assyrier i nöd med humanitära insatser

3. Stödja unga assyrier, i synnerhet studenter, och på så sätt hjälpa dem att själva förbättra och påverka sin framtid

4. Samla in ekonomiskt stöd för verksamheten

5. Sprida information om och söka skapa opinion kring assyrier i nöd och om föreningen arbete och principer.

§03 MEDLEMSKAP

Medlemskap i föreningen är öppet för alla som har erlagt en årsavgift fastställd av årsmötet. Medlemskapet gäller under det kalenderår som medlemsavgiften inbetalats, dvs. från och med den dagen som avgiften erlagts till och med den 31 december samma år.

Styrelsen får utesluta medlem som allvarligt åsidosätter sitt åtagande att följa Assyrier Utan Gränsers stadgar, etiska riktlinjer, syfte och/eller anvisningar för redovisning.

Rösträtt tillfaller medlemmar som erlagt medlemsavgiften under det kalenderår som årsmötet hålls.

Medlemmar erhåller regelbundet information om föreningens verksamhet.

Medlem kan utträda ur föreningen genom att underlåta att betala medlemsavgiften eller genom att skriftligen meddela styrelsen om sin önskan att utträda.

§04 STÖDMEDLEMSKAP

Stödmedlem är den som är gåvo- och/eller bidragsgivare och som frivilligt har angett sina kontaktuppgifter till föreningen.

Stödmedlemmar erhåller regelbundet information om föreningens verksamhet.

Rösträtt tillfaller inte stödmedlemmar.

Stödmedlem kan utträda ur föreningen genom att skriftligen meddela styrelsen om sin önskan att göra det.

§05 ORGAN

5.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ

5.2 Styrelsen

5.3 Revisorerna

5.4 Valberedningen

5.5 Konsultrådet

§06 STYRELSEN

Styrelsens ordinarie ledamöter respektive suppleanter väljs av årsmötet vartannat år. Styrelsen består av minst fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare.

Styrelsens ordförande och sekreterare kallar till samt förbereder styrelsens möten.

Styrelsen kan till sig adjungera personer utan rösträtt samt tillsätta arbets- och utredningsgrupper.

Styrelsen bestämmer vilka som har rätt att teckna föreningens firma och vilka som har rätt att uttala sig i föreningens namn.

Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet då minst 3 ordinarie styrelsemedlemmar är närvarande. Beslut om val av ordförande fattas dock av minst två tredjedelar av den fulltaliga styrelsen.

Vid ordinarie styrelsemedlems frånvaro inträder suppleanterna och har då rösträtt.

Styrelsens protokoll skall justeras av mötesordföranden samt ytterligare minst två styrelsemedlemmar.

§07 STYRELSENS ANSVAR

Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet under en mandatperiod av två år. Styrelsen träder in i detta ansvar när den väljs och behåller det tills en ny styrelse väljs.

§08 REVISION

Årsmötet utser en godkänd revisor för en period av ett år. Revisorn skall framlägga en revisionsberättelse till årsmötet samt i enlighet med god revisionssed granska föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning

§09 VALBEREDNINGEN

Assyrier Utan Gränsers valberedning skall bestå av minst tre ledamöter som väljs av årsmötet vartannat år, dvs. under sista mandatåret och inför valåret. Valberedningen har till uppgift att föreslå en styrelse till årsmötet.

§10 KONSULTRÅDET

Konsultrådet skall bestå av minst två ledamöter som ansvarar för en noggrann granskning av Assyrier Utan Gränsers verksamhet och styrelsens utövande i enlighet med föreningens stadgar, principer och syfte samt sunt förnuft. Konsultrådet väljs vartannat år av årsmötet.

§11 VERKSAMHETSÅR

Assyrier Utan Gränsers verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§12 ÅRSMÖTE

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Beslut på årsmöte fattas med enkel majoritet bland närvarande medlemmar när inte stadgarna föreskriver annat. Årsmötet skall utlysas minst sex veckor i förväg och hållas senast nio månader efter verksamhetsårets slut. Kallelse till årsmötet skall ske per post eller e-post till de i medlemsmatrikeln upptagna medlemmarna samt genom annonsering på föreningens hemsida.

Årsmötet tar beslut om vilka som väljs som ordinarie styrelseledamöter respektive suppleanter för en mandatperiod av två år. Beslut fattas med enkel majoritet.

Årsmötets dagordning skall alltid innehålla följande punkter:

01. Godkännande av det stadgeenliga utlysandet av årsmöte

02. Fastställande av röstlängd

03. Godkännande och fastställande av dagordning

04. Val av mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare samt två justerare

05. Presentation och godkännande av verksamhets- ekonomisk och revisionsberättelse

06. Styrelsens ansvarsfrihet

07. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år

08. Val av styrelse, väljs vartannat år

09. Val av suppleanter, väljs vartannat år

10. Val av revisor samt suppleant till denne, väljs varje år

11. Val av ledamöter som skall ingå i konsultrådet, väljs vartannat år

12. Val av ledamöter som skall ingå i valberedningen, väljs vartannat år inför valåret

Årsmötet skall även behandla motioner samt förslag från styrelsen. Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst en månad innan årsmötet. Motioner och förslag skall sändas till medlemmarna senast två veckor innan årsmötet.

§13 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte hålles när styrelsen finner det nödvändigt eller när minst 2/3 av medlemmarna begär det. Kallelse till extra årsmöte skall skickas till medlemmarna senast två veckor före mötet samt skall ange skälet till att mötet sammankallas.

§14 STADGEÄNDRING

Assyrier Utan Gränsers medlemmar beslutar om ändring av stadgarna och verksamhetsmålen. För sådan ändring krävs 2/3 majoritet.

§15 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Upplösningen av föreningen skall beslutas av två på varandra följande och stadgeenligt utlysta årsmöten varav åtminstone ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid respektive årsmöte krävs minst 2/3 majoritet. Föreningens resterande tillgångar skall vid upplösningen tillfalla Röda Korset i Sverige.

 

(Stadgarna reviderade av årsmötet den 16 april 2016)

Translate »