Hur vi arbetar

Assyrier Utan Gränsers verksamhet fokuserar på att stärka det civila samhällets rättigheter genom hållbarutveckling för och i assyriernas ursprungsländer (Turkiet, Irak, Iran, Syrien och Libanon) genom att tillgodose målgruppens behov samt bistå vid nödsituationer. Vi bedriver både långsiktiga projekt, med fokus på rätt till utbildning, landsbygdsutveckling, jämställdhet och hälsa samt akuta insatser vid katastrofer såsom flyktingkriser. Rätten till utbildning omfattas även av beviljandet av stipendier till universitetsstuderande.

Våra arbetsuppgifter är att:

  • Förstärka målgruppens rättigheter och självmakt.
  • Tillgodose målgruppens behov hållbart och långsiktigt.
  • Bistå assyrier i nöd med akuta insatser.
  • Hjälpa unga assyrier att själva förbättra sin framtid genom stipendieverksamhet.
  • Sprida information om och skapa opinion kring assyrier i nöd, samt om organisationens arbete och principer.
  • Samla in gåvor och stöd till verksamheten.

Ändamålsverksamhet för Assyrier Utan Gränser

Det är viktigt för givare och övriga aktörer att få kännedom om Assyrier Utan Gränsers ändamålsverksamhet och hur vi arbetar. Nedan återges en övergripande genomgång av ändamålsprocessen.

Civila organisationer med samma målgrupp som Assyrier Utan Gränser granskas vid ansökan om partnerskap. Vid ansökan om partnerskap anges information om organisationen och dess styrelse, ekonomi, medlemsantal mm. Det ska framgå att organisationen är demokratisk, transparent och har kapacitet att både implementera och rapportera om framtida projekt. Samarbetspartner (implementeringspartner) skickar projektförslag efter bedömda behov. Assyrier Utan Gränser bedömer förslaget och vid godkännande upprättas avtal. Projektrapporteringen till Assyrier Utan Gränser, sker kontinuerligt och är väsentlig för att vi ska kunna säkerställa att projektet implementerats på ett korrekt och ändamålsenligt sätt.

Projektet ska vara hållbart ur miljösynpunkt och långsiktigt genom att stärka målgruppen och bidra till ‘self-empowerment’ (dvs. att målgruppen med hjälp av projektet stärks och uppnår en större självständighet i socialt och ekonomiskt hänseende samt erhåller kunskap om sina rättigheter och kapacitet).

Vi utför även humanitära insatser där kraven är mer avgränsade till att hjälpen snabbt når den rätta målgruppen. I dessa projekt är hjälpen som kommer fram i form av utdelning av livsförnödenheter av många olika slag. Målgruppen ska stämma överens med Assyrier Utan Gränsers målgrupp och stor vikt läggs vid att säkra och ständigt öka vår egen och implementeringspartnerns kapacitet.

Translate »