Integritetspolicy

I denna integritetspolicy kan du läsa om vilka personuppgifter Assyrier Utan Gränser samlar in och hur vi använder dem. Du kan också ta del av de tekniska och organisatoriska åtgärder som vi använder för att skydda din personliga integritet. För oss är det självklart att du själv ska kunna kontrollera vilka av dina uppgifter som finns i våra register.

Assyrier Utan Gränser värnar om din personliga integritet och är mån om att du ska känna dig trygg med att vi i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din personliga integritet. Assyrier Utan Gränser har därför antagit en integritetspolicy för behandling av personuppgifter i syfte att säkerställa att samtliga inom organisationen följer tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempelvis namn, personnummer, kontaktuppgifter, antal gåvor och storlek på gåvor. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling.

För vem gäller policyn

För personer som:
– erlagt en medlemsavgift
– skänkt en gåva till Assyrier Utan Gränser
– mottagit biståndsmedel i de fall då personuppgifter lagras
– är volontärer
– är anställda
– är innehavare av förtroendeuppdrag i organisationen (t.ex. styrelseledamöter, ledamöter i konsultrådet, valberedare etc.)
– är revisorer

För vad gäller policyn

Denna integritetspolicy reglerar hur Assyrier Utan Gränser samlar in och behandlar personuppgifter för vår verksamhet som är insamling och välgörenhetsprojekt. Policyn reglerar även hanteringen av personuppgifter mellan Assyrier Utan Gränser och samarbetspartners.

Hur vi använder uppgifterna

Syften och ändamål

Assyrier Utan Gränser behandlar endast personuppgifter där sådan behandling är nödvändig för vår verksamhet. Det gäller även känsliga personuppgifter. Personuppgifter kan också komma behandlas för ytterligare ändamål än vad som beskrivs i denna integritetspolicy, sådana ändamål anges i så fall vid registreringstidpunkten.

Syften och ändamål med behandling av personuppgifter:
– informera om vårt arbete och vår verksamhet
– fullgöra din gåva
– tacka för din gåva och informera om hur insamlade medel används
– kommunicera med dig via post, våra digitala kanaler (t.ex. e-post, sms/mms, och våra plattformar i sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram) och telemarketing
– generella gåvokampanjer med information om olika sätt att ge gåvor
– riktade gåvokampanjer med information om olika sätt att ge gåvor
– öka givandet genom förfrågningar om nya gåvor, autogiroanslutning, förfrågan om att höja autogirobelopp
– ta fram statistik över vår insamling (statistiken tas fram på aggregerad nivå, utan att identifiera enskilda individer)
– analysera och gruppera våra givare efter urval, prioritering och preferenser (s.k. profilering) i syfte att kunna anpassa information, annonser och erbjudanden för framtiden
– administrera personalfrågor
– registrering av nya volontärer
– administrera givarregistret i syfte att upprätta god registervård
– skicka viktig information om t.ex. uppdatering av våra villkor och policys
– uppfylla de krav som ställs på organisationen gentemot myndigheter och kontrollinstanser.

Vilka uppgifter samlas in

Medlemmar

De personuppgifter Assyrier Utan Gränser behandlar om medlemmar utgår från de uppgifter som medlemmen själv lämnar ut till oss via medlemsblankett eller e-post. De personuppgifter vi kan komma att behandla om medlemmen utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer samt erlagd medlemsavgift och betalningsmetod.

Givare

Assyrier Utan Gränser behandlar personuppgifter:
– vid bank- eller PayPal-transaktion
– vid Swish-transaktion
– vid SMS-gåva

Förtroendevalda

De personuppgifter som Assyrier Utan Gränser kommer att behandla är i regel kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-post. För styrelseledamöter är ytterligare information nödvändig då detta krävs för att Assyrier Utan Gränser ska kunna uppfylla Svensk insamlingskontrolls krav. Exempelvis behöver Assyrier Utan Gränser skicka in en kreditupplysning på varje styrelseledamot. Detta klassas som känslig information och kommer att behandlas med varsamhet i största möjligaste mån. Detta exempelvis en personuppgift som inte skall lagras när den fullgjort sitt syfte.

Volontärer

De personuppgifter vi kommer att behandla om dig som volontär är namn, adress, telefonnummer, e-post och eventuellt andra kontaktuppgifter. Vid sällsynta fall, främst vid utlandsresa till verksamhetsländerna, kan vi komma att registrera bl.a. kontaktuppgifter till anhöriga och uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan behöva behandlas för att Assyrier Utan Gränser ska kunna uppfylla sina skyldigheter som uppdragsgivare.

Anställda

De personuppgifter vi kommer att behandla om dig som anställd består av, förutom kontaktuppgifter, bland annat kontaktuppgifter till anhöriga samt löne- och kontouppgifter. Assyrier Utan Gränser kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan behöva behandlas för att Assyrier Utan Gränser ska kunna uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare.

Samarbetspartners/kontaktpersoner

De personuppgifter vi kommer att behandla om dig som samarbetspartner/kontaktperson i samband med ändamålsprojekt är namn, adress, telefonnummer, e-post och eventuellt andra kontaktuppgifter om sådana krävs i sammanhanget.

Stipendiater

Assyrier Utan Gränser registrerar i regel inte någon information på individnivå om mottagare av våra ändamålsprojekt. Ett undantag är vår stipendieverksamhet där utdelningen sker på just inidivdnivå och kräver att uppgifter om individen samlas in och registreras. De personuppgifter som behandlas består av namn och personnummer; kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-post, men även annan kontaktinformation; information om utbildning såsom universitet, kurser och betyg; personligt rekommendationsbrev samt personlig information såsom bakgrund, intressen samt annat som uppges av den ansökande; kontouppgifter för utbetalning av stipendiemedel om stipendium tilldelats. Samtliga uppgifter som behandlas är hämtade från individens insända stipendieansökan.

Assyrier Utan Gränsers behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är allt som Assyrier Utan Gränser gör med personuppgifterna, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Lagring av personuppgifter

Assyrier Utan Gränser har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av IT- verktyg som är intrångsskyddade enligt branschstandard. Assyrier Utan Gränsers volontärer och anställda är bundna att följa Assyrier Utan Gränsers regler för informations- och it-säkerhet, denna integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Vem kan vi komma att dela dina personuppgifter med internt?

Som huvudregel, avseende intern delning, görs de flesta känsliga personuppgifter tillgängliga endast för ordföranden och personer verksamma inom Insamlings- och Ekonomigruppen samt it-ansvariga då detta kan vara en förutsättning vid underhåll och utveckling. Delning av alla typer av personuppgifter mellan sektioner förekommer vid t.ex. utskick, kampanjer eller andra verksamhetsrelaterade aktiviteter. En förutsättning för delning av personuppgifter mellan sektioner är dock att den företas i enlighet med denna integritetspolicy, andra interna policys och relevant personuppgiftslagstiftning.

Vem kan vi komma att dela dina personuppgifter med externt?

Assyrier Utan Gränsers externa revisorer kan komma att tilldelas åtkomst till personuppgifter om deras oberoende granskning så kräver. Personuppgifter kan komma att delas till Svensk insamlingskontroll vid en eventuell granskning.

Assyrier Utan Gränser kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna integritetspolicy. Assyrier Utan Gränser kommer dock i möjligaste mån försöka undvika att lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, till exempel för teknisk support, drift av it-system, externa testföretag eller leverantörer som hanterar it-support för vår räkning.

Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning. För det fall Assyrier Utan Gränser omfattas av en omorganisation eller sammanslagning kan vi överföra personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med denna integritetspolicy.

Assyrier Utan Gränser som personuppgiftsbiträde

Assyrier Utan Gränser är personuppgiftsansvarig för Assyrier Utan Gränsers personuppgifter men det kan förekomma situationer där Assyrier Utan Gränser inte är personuppgiftsansvarig utan enbart ett personuppgiftsbiträde åt tredje man. När Assyrier Utan Gränser behandlar personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde sker det på uppdrag av tredje man och Assyrier Utan Gränser är då bundet av de instruktioner som Assyrier Utan Gränser fått av den personuppgiftsansvarige. I dessa situationer kan Assyrier Utan Gränser inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna
integritetspolicy men Assyrier Utan Gränser kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång
Du som individ har alltid rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter som Assyrier Utan Gränser behandlar om dig, samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du har rätt att veta vad vi gör med din data, varför den behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av den och vilka konsekvenser behandlingen får. Du hittar våra kontaktuppgifter för att utöva dina rättigheter i början av dokumentet.

Rätt till rättelse
Assyrier Utan Gränser har ett ansvar för att den data vi behandlar är korrekt, men du som givare eller som har en annan relation till oss har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevant. Om du upptäcker felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att få detta rättat.

Rätt till radering
Du har rätt till radering av dina personuppgifter. Observera att om du är styrelseledamot, suppleant, firmatecknare eller revisor innebär radering att du inte kan ha kvar ditt uppdrag.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av din data. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:
– När du anser att din data inte är korrekt och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din data begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
– När databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att din data raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
– När du behöver din data för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.
– Om behandlingen av din data begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats för Assyrier Utan Gränser.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut sådan data (i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format) som du själv har lämnat till oss för att använda den på annat håll. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Anmälan av överträdelse (klagomål)
Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen;
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se
www.datainspektionen.se

Webbplatsen

Vi samlar inte in information om dig personligen när du besöker vår webbplats. Vi spårar dock hur många användare vi har på sidan och vad de klickar på. Vi använder informationen för statistiska ändamål för att kunna förbättra hemsidan.

När du kontaktar oss ber vi om dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna återkoppla och svara på dina frågor.
Vi använder denna informationen först och främst för att kunna fullfölja vårt arbete.

Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev så registrerar vi din e-postadress.

Vad använder vi informationen till?

Under inga omständigheter hyr vi ut, säljer eller delar med oss av dina adress- eller e-postuppgifter till något annat företag för användning i deras marknadsföring.

Vi använder informationen för statistiska ändamål för att kunna förbättra hemsidan.

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Meddela oss på adressen info@awbswe.com om du inte längre är intresserad av att få meddelanden och information från oss per e-post eller vanlig post. Du kan dock fortfarande få kundservicerelaterade meddelanden från oss.
Du kan även mejla oss om du vill få ett utdrag över vilka uppgifter vi har sparat på just din mejladress.

Cookies

Användning av cookies

Så gott som alla webbplatser idag använder cookies och de flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt. Cookies är små informationsfiler som din webbläsare sparar på din dator. Om du använder våra tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen av cookies.

Vissa tredjepartscookies ligger inte under vår kontroll. De läggs in av företag som tillhandahåller sociala medier, som Facebook och Instagram, och ger användare möjlighet att dela innehåll från webbplatsen direkt till sitt sociala flöde. Vi använder också tredjepartscookies som utför spårning för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring i andra kanaler till dig. Detta styr du över hos respektive nätverk (Facebook, Google, Instagram).

Du bestämmer själv om din webbläsare ska godkänna cookies eller inte. Hjälpdelen i verktygsfältet i de flesta webbläsare visar hur du förhindrar din webbläsare att acceptera nya cookies. Men tänk på att cookies låter dig ta del av vissa funktioner och tjänster, vilket gör att vi rekommenderar dig att låta dem vara aktiverade.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Kontaktinformation

Assyrier Utan Gränser är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlats in och behandlas i enlighet med denna policy. Har du frågor om Assyrier Utan Gränsers behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

Postadress:
Assyrier Utan Gränser
Box 77
145 01 Norsborg

E-postadress:
info@awbswe.com