Sommaren 2006 reste en grupp assyrier till Turabdin i sydöstra Turkiet i syfte att stifta bekantskap med sina rötter och sitt ursprung. Resan blev dock mer uppskakande än vad de förväntade sig.

Att bevittna tragedin och misären som fortfarande är assyriernas vardag i sina ursprungsländer med ekonomiskt, socialt och fysiskt förtryck i form av hot och våld innebar en vändning för denna grupp. Denna upplevelse var startpunkten till det som kom att bli Assyrier Utan Gränser.

Assyrier Utan Gränser har beviljats ett så kallat 90-konto av SIK, Svenskt insamlingskontroll. Ett 90-konto är en garanti för dig som givare att pengarna går till rätt ändamål.

Vår värdegrund utgår ifrån FN:s konvention om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Värdegrunden bygger på övertygelsen av att alla människor har lika värde och att barn har särskilda rättigheter samt att alla människor har ett ansvar.

Assyrier (även kallade syrianer och kaldéer) är idag en utsatt grupp i Mellanöstern som dagligen utsätts för övergrepp, våld, väpnade konflikter och diskriminering. Vårt arbete går ut på att hjälpa assyrier i sina ursprungsländer (Syrien, Irak, Turkiet, Libanon och Iran) att leva i en tryggare och gynnsammare tillvaro.

Det är en självklarhet för oss att öppet redovisa organisationens arbete, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Alla insatser kontrolleras och dokumenteras direkt på plats då vi lägger vikt på att bibehålla en god internkontroll.

Läs våra stadgar.

STADGAR (pdf)

Styrelsen

Styrelsens uppgifter är att ansvara för och fatta beslut avseende sådant som rör Assyrier Utan Gränsers verksamhet, bland annat projektstyrning- och samordning, samarbete med andra organisationer och företag, stipendieutdelning, insamlingsfrågor och övriga med verksamheten förenliga frågor.

Styrelsen sätts samman genom att valberedningen väljer ut potentiella kandidater när det är dags att välja en ny styrelse. Beslut fattas på årsmötet och mandatperioden är 2 år. Urvalskriterier vid val av styrelse är erfarenhet, kompetens, vilja att förbättra organisationen och framförallt vilja att förbättra assyriernas tillvaro i ursprungsländerna. Styrelsen har minst fyra sammankallande möten per år.

Assyrier Utan Gränsers nuvarande styrelse valdes vid föreningens årsmöte maj 2019. Nästa mandatperiod startar våren 2021.

Ferit Rhawi började som volontär i Assyrier Utan Gränser 2015 inom marknad. Samma år reste han tillsammans med andra representanter från Assyrier Utan Gränser till Irak och fick på nära håll se hur barn, kvinnor och äldre levde under svåra förhållanden i flyktingförläggningarna. Ferit valdes in till styrelsen 2017 och är idag ordförande.

Ferit har gått lärarutbildningen med interkulturell profil på Södertörns högskola och har även studerat religionsvetenskap på Uppsala universitet. Efter sin utbildning jobbade Ferit som elev- och lärarassistent på IT-gymnasiet i Flemingsberg. Idag jobbar Ferit som lärare på Elafskolan i Södertälje.

Romiana Bikasha har varit engagerad i Assyrier Utan Gränser sedan 2015, i både ändamåls- och marknadsgruppen. År 2017 valdes Romiana in i styrelsen som sekreterare och år 2019 som vice ordförande. Hon har även ansvar för projekt i Irak.

Romiana har en kandidatexamen i Kulturgeografi & omvärldsanalys och arbetar idag som strateg på Hyresgästföreningens ungdomssatsning.

Anna Laine har tidigare varit aktiv inom Syrisk-ortodoxa ungdomsförbundet och då innehaft ett förtroendeuppdrag som sekreterare. Hennes intresseområden är mänskliga rättigheter, historia och administration.

Anna arbetar idag med ekonomi, tidigare har hon arbetat med handläggning, pedagogik och service. Annas utbildning består av statsvetenskap, historia, pedagogik och ekonomi.

Sandra Youssef valdes in till styrelsen 2019, hon har varit verksam i Assyrier Utan Gränser sedan 2018 då hon började arbeta genom att främst stötta ekonomifunktionen i Assyrier Utan Gränser.

Sandra innehar sedan 2016 en kandidatexamen inom företagsekonomi och inledde sin karriär som ekonomiassistent på Munters Europe AB. I dagsläget arbetar hon som Group Controller på industribolaget Munters AB.

Zalgai Aho flyttade till Sverige 2016 efter många år i både USA och Syrien. Hon har varit aktiv i Assyrier Utan Gränser ända sedan hon flyttade till Sverige och är idag ansvarig för projekten i Syrien.

Zalgai har en kandidatexamen inom mode, design & skrädderi från ESMOD International. Hon arbetade som designer i USA och sedan hon flyttade till Sverige  jobbar hon som lärare. Hon jobbade tidigare på Elafskolan i Södertälje och arbetar numera i Maria Elementarskola, Stockholm.

Ninos BethZazi påbörjade sitt engagemang i Assyrier Utan Gränsers stipendiekommitté år 2016. 2019 valdes han in som suppleant i styrelsen.

Han innehar en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Till vardags jobbar han som managementkonsult på Knowit.

Jenifer Yousef började som volontär i Assyrier Utan Gränser 2017 och valdes 2019 in till styrelsen som suppleant. Hon har tidigare erfarenhet inom volontärarbete från bland annat Indien, Sydafrika, Grekland och Uganda.

Jenifer är utbildad apotekare från Göteborgs Universitet och jobbar på läkemedelsföretaget AstraZeneca i Södertälje sedan 2,5 år.

Övriga medarbetare

Insamling:
Ferit Rhawi, ferit.rhawi@awbswe.com

IT-ansvarig och hemsidan:
Luke Örun, luke.orun@awbswe.com

Ändamål:
Romiana Bikasha, romiana.bikasha@awbswe.com (Irak)
Zalgai Aho, zalgai.aho@awbswe.com (Syrien/Libanon)
Ferit Rhawi, ferit.rhawi@awbswe.com (Turkiet)

Marknadsföring och information:
Ferit Rhawi, ferit.rhawi@awbswe.com

Stipendieansvarig:
Zalgai Aho och Ninos Bethzazi, scholarship@awbswe.com

Konsultrådet

Gabriel Baryawno, gabriel.baryawno@awbswe.com
Lenard Yako, lenard.yako@awbswe.com

Valberedning

Ninos Oussi
Nimrod Badur
Nohadra Heido