TACK! THANK YOU!


Tack för att Ni bidrar till assyriernas överlevnad i sina ursprungsländer. Er gåva och Ert engagemang gör skillnad!

Assyrier Utan Gränser vill tacka Er för de generösa gåvor som har hjälpt assyrierna (även kallade syrianer och kaldéer) i sina ursprungsländer Syrien, Irak, Iran, Turkiet och Libanon. År 2015 har varit fortsatt tufft för assyrierna och många har tvingats fly sina hem och leva under extremt hårda förhållanden, långt borta från sina familjer och utan trygghet. De flesta assyrier som flydde Islamiska Staten (IS) redan år 2014, har inte heller kunnat återvända till sina hem då krigen och förföljelserna i Mellanöstern har fortsatt. Behovet av akuta humanitära insatser har därför varit extra stort.

Med Er hjälp har vi under året som gått kunnat bistå tusentals assyrier på bl.a. följande sätt:

Utdelning av livsnödvändigheter, matpaket och hygienartiklar.

  • Fortsatt utbildning, aktiviteter och psykosocialt stöd för assyriska flyktingar från Syrien i Turkiet.
  • Utdelning av stipendier till 12 universitetsstuderande ungdomar.
  • Teknisk undervisningsutrustning, skoluniformer samt en daglig lunchsmörgås till flyktingbarnen i en skola i Libanon.
  • Medicinsk hjälp i form av läkarvård och mediciner via Assyrier Utan Gränsers ambulerande läkarbil i norra Irak.

Era julgåvor har dessutom räckt till utdelning av diesel för uppvärmning av hus i Syrien; hjälper till att kunna fortsätta medicinprojektet i Irak ytterligare en tid samt kommer tillhandahålla rent vatten för hundratals skolbarn i Libanon under många år framöver.

För att kunna utveckla vårt arbete och nå ut till ännu fler utsatta assyrier, behöver vi Er hjälp. Genom att bli månadsgivare ger Ni regelbundet stöd och vi kan planera större och mer långsiktiga projekt. Om Ni dessutom blir medlem kan vi växa som organisation och få fler och större samarbetspartners och ekonomiskt stöd.

Följ vårt arbete på facebook och instagram: Assyrians Without Borders.

————————-

Thank you for contributing to the survival of the Assyrian people in their countries of origin. Your donation and your commitment do make a difference!

Assyrians Without Borders would like to thank you for the generous donations which have helped the Assyrian (also known as Syriac and Chaldean) people in their countries of origin; Syria, Iraq, Turkey and Lebanon. 2015 was yet another tough year for the Assyrians and many were forced to flee their homes and live in harsh conditions, far from their families and without safety. Most Assyrians who fled the Islamic State (IS) back in 2014, have not been able to return to their homes since the wars and persecutions in the Middle East are still raging. Therefore, there still is a great need for acute humanitarian aid.

With your contributions during the year, we have been able to help the Assyrians with:

  • Medical aid, treatment and medications through Assyrians Without Borders’ bus roaming in Northern Iraq.
  • Distribution of supplies, food packs and hygiene articles.
  • Education, activities and psychosocial support to the Assyrian refugees from Syria in Turkey.
  • Technical equipment, school uniforms and a daily lunch sandwich to refugee children at a school in Lebanon.
  • Scholarships to 12 university students

Furthermore, your Christmas gifts were enough to distribute diesel for home heating in Syria and helped continue the ‘Medical Aid Project’ in Iraq, as well as to supply clean drinking water to hundreds of school children in Lebanon for many years to come.

We need your help in order to develop our work and reach out to more Assyrians. By becoming a monthly donor, you give us continuous help so that we can plan bigger and more long-term projects.

Follow our work on Facebook and Instagram: Assyrians Without Borders.