Assyrier Utan Gränser utlyser årsmöte

Datum: Söndagen 6 maj 2018
Tid: 12:00-14:00
Plats: Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC), Segersbyvägen 4, 4 tr, 145 63 Norsborg

Assyrier Utan Gränser utlyser härmed årsmöte för kalenderåret 2017.
Under årsmötet går Assyrier Utan Gränser igenom förra årets verksamhet och ekonomi samt väljer en ny valberedning.
Motioner och förslag ska sändas till info@awbswe.com senast den 6 april 2018. Styrelsen ska sända motioner och förslag till medlemmarna senast två veckor innan årsmötet.

Hjärtligt välkomna,

Styrelsen
Assyrier Utan Gränser

BLI MEDLEM NU!

Rösträtt tillfaller medlemmar som har erlagt medlemsavgiften i år. Bli medlem eller förnya ditt medlemskap genom att betala in medlemsavgiften på 100 SEK senast den 22 april 2018 på BG 900-1215 eller PG 90 01 21-5 och ange följande i meddelandefältet: “MEDLEM, namn, adress, personnummer, e-post”.

—————–

Dagordning

Årsmötet för Assyrier Utan Gränser
Söndagen den 6 maj 2018, kl. 12.00

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av det stadgeenliga utlysandet av årsmöte
3. Fastställande av röstlängd
4. Godkännande och fastställande av dagordning
5. Val av mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare samt två justerare
6. Presentation och godkännande av verksamhets- ekonomisk och revisionsberättelse
7. Styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
8. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
9. Val av revisor samt suppleant till denne
10. Val av ledamöter som skall ingå i valberedningen
11. Motioner och förslag
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande