Kallelse till årsmöte

Datum: Lördagen 22 april 2017
Tid: 12:00-14:00
Plats: Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC)
Segersbyvägen 4, 4 tr, 145 63 Norsborg

Assyrier Utan Gränser utlyser härmed årsmöte för kalenderåret 2016.
Under årsmötet går Assyrier Utan Gränser igenom förra årets verksamhet och ekonomi samt väljer en ny styrelse, suppleanter och konsultråd.
Motioner och förslag ska sändas till info@awbswe.se senast den 22 mars 2017. Styrelsen ska sända motioner och förslag till medlemmarna senast två veckor innan årsmötet.

Hjärtligt välkomna,

Styrelsen
Assyrier Utan Gränser

Rösträtt tillfaller medlemmar som har erlagt medlemsavgiften i år. Bli medlem eller förnya ditt medlemskap genom att betala in medlemsavgiften på 100 SEK senast den 31 mars 2017 på BG 900-1215 eller PG 90 01 21-5 och ange följande i meddelandefältet: “medlemsavgift, namn, adress, personnummer, e-post”.
—————–

Dagordning

Årsmötet för Assyrier Utan Gränser
Lördagen den 22 april 2017, kl. 12.00

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av det stadgeenliga utlysandet av årsmöte
3. Fastställande av röstlängd
4. Godkännande och fastställande av dagordning
5. Val av mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare samt två justerare
6. Presentation och godkännande av verksamhets- ekonomisk och revisionsberättelse
7. Styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
8. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
9. Val av styrelse
10. Val av suppleanter
11. Val av revisor samt suppleant till denne
12. Val av ledamöter som skall ingå i konsultrådet
13. Motioner och förslag
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

Valberedningens förslag av styrelse och suppleanter:

Lenard Yako
Donna-Petra Shaheen
Ferit Rhawi
Gabriel Baryawno
Romiana Bikasha
Maria Sulaiman
Zalgai Aho
Robil Haidari

Valberedningens förslag av revisor och revisorssuppleant:
Ninos Turgay och Per-Olof Hedvåg

Valberedningens förslag av ledamöter till konsultrådet:
Sisilya Rhawi och Milad Elyo