A year has passed…

(Translation in English further down)

10 juni 2014. Idag har det gått ett år sedan terrorgruppen Islamiska Staten (IS) intog Iraks andra stad, Mosul. Massfördrivning, mord och förföljelse av assyrier (även kallade syrianer och kaldéer) och andra minoriteter i Irak och Syrien började omedelbart. Liksom under andra världskriget målades en särskild symbol på de förföljda minoriteternas hus och assyrierna fick ett ultimatum – att konvertera, betala skatt eller dö. Tusentals assyriska familjer har sedan dess flytt sina hem och i många fall tvingats på förnyad flykt flera gånger under året. Assyrierna är nu flyktingar i sina egna ursprungsländer och lever under extremt svåra förhållanden.

Assyrier Utan Gränser har under det senaste året arbetat intensivt med att hjälpa de hårt drabbade assyriska flyktingarna i ursprungsländerna. Med våra givares hjälp har Assyrier Utan Gränser kunnat genomföra upprepade, akuta hjälpinsatser med utdelning av livsnödvändiga förnödenheter såsom mat, hygienartiklar och mediciner. Tack vare våra givares stöd har assyriska flyktingar också fått värmande madrasser, kuddar och filtar och barn har fått vinterkläder. Assyrier Utan Gränser har också hjälpt de assyriska flyktingar som lyckats ta sig från kriget till Istanbul och Libanon.

Folkmordet mot assyrierna har redan pågått under ett år och det pågår ännu. Tillsammans kan vi göra våra röster hörda och arbeta för att ge flyktingarna ett bättre liv – och en ljusare framtid. Assyrier Utan Gränser fortsätter sitt arbete med att hjälpa assyrierna i ursprungsländerna.

Bidra du också – och skänk flyktingarna hopp.

Det sker nu – förändra liv!

—————————————————-

June 10, 2014. Today a year has passed since the terrorist group ‘Islamic State’ (IS) conquered Iraq´s second city, Mosul. Mass expulsions, murder and persecution of Assyrians (also called Syriacs and Chaldeans) and other minorities in Iraq and Syria began immediately. Just like in World War II, a special symbol was painted on the houses of persecuted minorities and the Assyrians were given an ultimatum – to convert, to pay tax or die. Since then, thousands of Assyrian families have fled their homes – in many cases forced to repeatedly flee again during the course of the past year. Assyrians are now refugees in their countries of origin and live under extremely difficult conditions.

Through the past year, Assyrians Without Borders has been working intensively to provide relief and acute humanitarian aid to the struggling Assyrian refugees in the home countries.

With the help of our donors, Assyrians Without Borders has been able to repeatedly organize emergency aid in the form of the distribution of vital necessities such as food, hygiene articles and medicine. Thanks to the support of our donors, we have also been able to provide Assyrian refugees with mattresses and blankets to warm themselves and the children have received winter clothes.

Assyrians Without Borders is also helping the Assyrian refugees which have managed to escape the war to Istanbul and Lebanon.

The genocide against the Assyrians has already been going on for a year and it still continues. Together we can make our voices heard and work to give the refugees a better life – and a brighter future.

It is happening now – save lives!