Assyrier Utan Gränser kallar till årsmöte 2015

Assyrier Utan Gränser utlyser härmed årsmöte för kalenderåret 2014.

Under årsmötet går Assyrier Utan Gränser igenom förra årets verksamhet och ekonomi samt väljer en ny styrelse.

Motioner och förslag ska sändas till info@awbswe.se senast den 26:e mars 2015. Styrelsen ska sända motioner och förslag till medlemmarna senast två veckor innan årsmötet.

Hjärtligt välkomna,

Styrelsen

Assyrier Utan Gränser

Datum: 26:e april 2015

Tid: 12:00-15:00

Plats: Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC) på Segersbyvägen 4, 4 tr, 145 63 Norsborg


Rösträtt tillfaller medlemmar som har erlagt medlemsavgiften i år. Medlemmar erhåller regelbunden information om föreningens verksamhet. Medlemmar kan utträda ur föreningen genom att underlåta att betala medlemsavgiften eller genom att skriftligen meddela styrelsen om sin önskan att utträda.

Bli medlem eller förnya ditt medlemskap genom att betala in medlemsavgiften på 100 kr senast den 26:e mars 2015 BG 900-1215 eller PG 90 01 21-5. Ange namn, adress, personnummer och e-post samt skriv ”medlem” i meddelandefältet.


Dagordning

Årsmötet för Assyrier Utan Gränser

Söndagen den 26 april 2015, kl. 12.00

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av det stadgeenliga utlysandet av årsmöte
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Godkännande och fastställande av dagordning
 5. Val av mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare samt två justerare
 6. Presentation och godkännande av verksamhets- ekonomisk och revisionsberättelse
 7. Styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
 8. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 9. Val av styrelse
 10. Val av suppleanter
 11. Val av revisor samt suppleant till denne
 12. Val av ledamöter som skall ingå i konsultrådet
 13. Motioner och förslag
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Valberedningens förslag av styrelse och suppleanter:

Milad Elyo

Per Hägglund

Ninos Kurt

Sisilya Rhawi

Donna-Petra Shaheen

Nouhadra Shoumer Dulger

Maria Sulaiman

 

Valberedningens förslag av revisor och revisorssuppleant:

Ninos Turgay och Per-Olof Hedvåg

 

Valberedningens förslag av ledamöter till konsultrådet:

Danielle Barsoum Malki, Gabriel Baryawno och Lovisa Bethmorad