ASSYRIER UTAN GRÄNSERS SOMMARSKOLA GER FLYKTINGBARNEN ETT MENINGSFULLT SOMMARLOV! (English text below)

Ett team av lärare som frivilligt engagerat sig i centret för assyriska (även kallade syrianska och kaldeiska) flyktingar i Istanbul, som finansieras av Assyrier Utan Gränser, kom på idén att starta en sommarskola för barn och ungdomar mellan åldrarna 5-15 år. Centret invigdes i augusti 2014 och arrangerar aktiviteter för barnen, dels i utbildningssyfte men också för att förbättra dess sociala färdigheter. Sedan öppningen har skolan skapat en meningsfull vardag för eleverna att klara av de utmaningar som dislokationen från Syrien till det nya värd- eller transitlandet har gett upphov till.

Lärarna har skapat ett schema om fyra veckor under sommaren, med start den 13 juli, där de har planerat in kurser och aktiviteter som ger utrymme för både nytta och nöje. Undervisningsplanen är att kombinera traditionella lektioner med praktiska aktiviteter och nöjen. De har planerat in sex kurser som innefattar språk (assyriska, engelska och turkiska), matematik, geografi, foto, problemlösning och idrott. Därtill finns det även en del fritidsaktiviteter inplanerade, såsom besöka akvarium och andra sevärdheter, gå på bio och nöjescenter etc.

”Sommarskolan kommer i hög grad att bidra till lärande och välmående för eleverna och deras familjer, som trots sina otrygga förhållanden, fortfarande har den mänskliga rättigheten att uppleva dagliga rutiner, göra åtaganden, övervinna rädsla, och arbeta för personlig utveckling. Vi tror att kriget inte bara förstör material men också talanger och passioner. Vårt yttersta mål är att generera en miljö som bidrar till självlärande så att syriska barn kan börja drömma om en bättre framtid.” – Lärarna.

När vi på Assyrier Utan Gränser läste lärarnas motivering till sommarskolan fann vi det självklart att godkänna och finansiera detta.

 

____________________________________________________________________________________________________

ASSYRIANS WITHOUT BORDERS SUMMER SCHOOL GIVES THE REFUGEE CHILDREN A MEANINGFUL SUMMER!

Financed by Assyrians Without Borders, the Assyrian Refugee School of Istanbul organizes activities for children to pursue their education and improve their social skills. Since the opening in August 2014, the school has created a meaningful daily routine for the students to cope with the challenges of displacement from Syria to their new host or transit country. In the spirit of the school’s mission statement, a group of teachers who has chosen to engage voluntary, submits a proposal for a Summer School.

The teachers have arranged a Summer Program of four weeks during the summer, starting on the 13th of July, where they have planned courses and activities that provides a mix of business and pleasure. They have planned to have six courses that includes, language (assyrian, english and turkish), mathematics, geography, photography, problemsolving & creative expression and physical education. In addition, there are also some leisure activities planned, such as visiting the aquarium and other attractions, going to the cinema and entertainment center, etc.

“A formal Summer Program will greatly contribute to the education and well-being of the students and their families, who despite their precarious circumstances, still have the human right to experience daily routines, make commitments, overcome fears, and work towards personal development. We believe that the war does not only destroy materials but also ruins talents and passions. Our ultimate objective is to generate an environment that is conducive to self-learning so Syrian children can start envisioning reachable dreams for a better future.” – The teachers.

When Assyrians Without Borders read the teachers’ motivation for the summer school, we found it obvious to approve and finance this.