Våra hjältar – Our heroes 2.0

Våra hjältar – Our heroes! 2.0 (English text further below)

Här är vår näste hjälte i medicinteamet som med hjälp av vår lokala partner Assyrian Aid Society tre dagar i veckan åker ut till olika byar i norra Irak och ger vård och medicin till behövande.

Shmoel Haido Dawid

– ”den flitige myran”, statistikern och medicinanalytikern. Han är född 1953 i Barwari. Han utbildade sig till medicinanalytiker i Nineveh och har haft många statliga tjänster inom sjukhus. Han har arbetat med kroniska sjukdomar
och specialiserat sig inom medicin för akuta situationer. Han har även arbetat med forskning och har således bred
kunskap och erfarenhet. an är idag pensionär, men har svårt att vara sysslolös och älskar att arbeta när tillfälle
ges eller pyssla med sin trädgård. Han har varit engagerad bland assyriska organisationer och pga. detta tvångsplacerades han i ett läger av Saddamregimen.
Han har varit aktiv volontär i AAS sedan 1995. Han menar att Irak har varit och fortfarande är korrupt. För ett antal år sedan ville han bygga en medicinsk fabrik, men detta kunde endast ske om han gav minst 50 % av inkomsterna till vissa personer. Så han slopade sina planer. Idag är läget allvarligt och de styrande/ledarna vet vad som sker och vad för behov som finns men de väljer att blunda. ”Det är hjärtskärande att se sjuka barn, men vi får inte ge upp hoppet!”
Förutom all misär som redan är för handen i Irak pågår nu en konflikt mellan Turkiet och PKK, vilket även påverkar läkarteamet. En del av byarna som medicinprojektet täcker är i närheten av PKK-styrda områden. Den 9 september i år åkte
de långt ut till en by, ca 2 timmar från Nohadra och nära den Turkiska gränsen. På vägen till byn attackerades de av turkarna vilket innebar en fara för deras liv.

Det sker nu, förändra liv!

Gåvor och stöd till projektet kan ges via SWISH på 1239001215

PlusGiro 90 01 21-5 eller Bankgiro 900-1215 eller

genom att skicka SMS “AUG MÅNAD” till 72970, så bidrar du enkelt med 100 kr per månad. Beloppet dras på mobilfakturan. (Assyrier Utan Gränsers behållning efter leverantörers och operatörers avgifter är 92,86 kr).

___________________________________________________

Here is our next hero in the medicine team, that with the help of our local partner Assyrian Aid Society, three days a week provides care and medicines to those in need.

Shmoel Haido Dawid

”The industrious and hard worker”, a statistician and medical analyst. Born in 1953 in Barwari. Trained to be a medical analyst in Nineveh and has worked in multiple capacities as a state employee in hospitals. He has worked with chronic disease and specialized in emergency medicine. He has also been doing research and thus has broad competence and experience. Today he is retired, but does not like to remain idle and loves when there is a chance to work or busy himself in the garden. He has been active in Assyrian organizations and because of this he was forcefully placed in a camp by the Saddam Hussein regime.

He has been an active volunteer with Assyrian Aid Society (AAS) since 1995. He believes that Iraq has been and remains corrupt. A few years ago, he wanted to build a medical factory, but this would only happen if he agreed to give 50 percent of the revenues to certain people. So he gave up on the idea. Today the situation is serious and those in power know what is happening and what the needs are, but choose to turn a blind eye. ”It is heartbreaking to see children suffering from illness, but we must not give up hope!”

Apart from all the misery we already see in Iraq, there is now a conflict going on between Turkey and the Kurdish PKK, which also affects the medical team. Part of the villages covered by the medical project are close to PKK-ruled areas. On September 9 this year they went to a faraway village some 2 hours from Nohadra and close to the Turkish border. On the way to the village they were attacked by the Turks, an incident which put their lives at risk.

Want to give gift and live abroad Sweden?

You can send a gift by Paypal here https://www.paypal.com/se/cgi-bin/webscr…

or Nordea Bank AB, SE-105 71 Stockholm,

BIC adress NDEASESS, IBAN SE65 9500 0099 6018 0900 1215.