Offentligt uttalande

Assyrier Utan Gränser har nyligen tagit del av ett klipp från ett presentationsmöte för olika organisationer och deras insatser för assyrier i Syrien (klippet finns på Assyria TV: ”Assyriska organisationer om situationen i Syrien”, minut 16-17). Assyrier Utan Gränser vill, med anledning av ett antal felaktiga påståenden från Assyriska Kvinnoförbundets ordförande om Assyrier Utan Gränser, framföra och klargöra följande.

Påståenden som framfördes under mötet – såsom att Assyrier Utan Gränser arbetar mellanstatligt, att Assyrier Utan Gränser har kontaktats för information om dess arbete och att Assyrier Utan Gränser har sagt att biståndet vänder sig till samtliga människor på fält (inklusive icke-assyrier) – är direkt felaktiga. Assyrier Utan Gränser arbetar uteslutande för att förbättra livsvillkoren för assyrierna i deras ursprungsländer.

Uttalandena som handlade om Assyrier Utan Gränser stämmer inte vare sig med Assyrier Utan Gränsers stadgar eller med organisationens verksamhet i praktiken. Vad gäller stadgarna konstateras i 2 § att föreningen arbetar med att förbättra livsvillkoren för assyrier (även kallade syrianer och kaldéer) i ursprungsländerna Turkiet, Irak, Iran, Syrien och Libanon och har bl.a. som syfte att bistå assyrier i nöd med humanitära och utvecklingsinsatser. Vad gäller verksamheten i praktiken finns det kvitton, årsredovisningar och andra rapporter – tillgängliga på hemsidan eller vid förfrågan – som visar att Assyrier Utan Gränser uppfyller sitt ändamål och riktar sig endast till den i stadgarna angivna målgruppen, nämligen assyrier.

Assyrier Utan Gränser är innehavare av ett 90-konto och är föremål för granskning som genomförs av Svensk Insamlingskontroll, Forum Syd och oberoende revisorer. Alla våra projekt och insatser måste verifieras genom dokumentation såsom foton, kvitton, fakturor, rapporter m.m. och skickas in för revision och godkännande. Den enda kopplingen till den svenska staten som Assyrier Utan Gränser har är genom samarbetet med Forum Syd (som vidareförmedlar biståndsmedel på uppdrag av statliga Sida) som omfattat förstudie och planering av utvecklingsprojekt för assyrier i Irak. Forum Syd har genomfört genomgripande kontroller och ställt många krav på Assyrier Utan Gränser som ideell förening vilket har bidragit till att verksamheten kvalitetssäkrats än mer.

Demokrati, öppenhet och tillgänglighet är av väldigt stor betydelse för Assyrier Utan Gränser. Alla välkomnas att närvara på diverse möten och ta del av protokoll. Detta är viktigt eftersom vi vill att våra medlemmar och givare ska vara säkra på att deras gåvor går till det i stadgarna fastställda ändamålet och dess målgrupp.

Assyrier Utan Gränser hyser därför förhoppning om att det rör sig om missförstånd och vill med detta uttalande välkomna framtida samarbete och dialog med de assyriska organisationerna och medierna i syfte att främja öppenhet och ömsesidig förståelse sinsemellan. Det är viktigt att stärka och hjälpa assyrierna i sina ursprungsländer; att göra detta till en gemensam sak och arbeta tillsammans gör skillnad för de behövande assyrierna.

Har ni frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta oss på info@awbswe.se.

Vänligen,

Styrelsen för Assyrier Utan Gränser