Utlysning av stipendier för hösten 2013

Assyrier Utan Gränser ledigförklarar stipendier för assyriska studenter i Irak, Syrien, Turkiet, Iran och Libanon. Medlen skall användas för studier på universitetsnivå. Viss prioritet ges för utbytesstudier. Medlen avser studier under perioden 2013-09-01 till 2013-12-31. Sista ansökningsdag är 2013-09-30.

En av Assyrier Utan Gränsers stora målsättningar är att hjälpa unga assyrier att själva förbättra sin framtid och levnadsförhållanden i dess hemland. Detta sker idag på olika sätt, varav ett av de slagkraftigaste är att bevilja studenter med ekonomiska medel till universitetsstudier. Genom detta visar Assyrier Utan Gränser dels nuvarande studenter att det finns någon som kan stödja dem i sin strävan mot examensdiplomet, men även att man frambringar ett hopp till de assyrier som ställer sig tveksamma till universitetsstudier i sin rädsla att inte ha råd med studierna.

Vi i västvärlden, och särskilt i Europa, är på många sätt förunnade. Detta visar sig exempelvis av att universitetsstudierna många gånger är avgiftsfria. På detta vis stimulerar man folk till att våga satsa på en utbildning. En utbildning som i många fall kan leda till att man avancerar uppåt i samhället, för att därefter exempelvis göra sig ett namn inom politiken eller näringslivet. I Mellanöstern, där assyrierna har sitt hemland, ser det annorlunda ut. Där är terminsavgifterna dyra, många gånger får studenterna betala hundra tusentals kronor. Assyrier Utan Gränser vill med anledning av detta även ge dessa studenter möjligheten att våga ta steget fullt ut och satsa på akademiska studier.

Med detta sagt öppnas återigen möjligheten upp för att söka Assyrier Utan Gränsers stipendium.

Medlen kan exempelvis användas för att finansiera terminskostnader, skollitteratur, hyror samt kortare vistelse (1-6 månader) vid utländskt universitet för att lära sig ny teknik och/eller för att etablera samarbete. Medel utgår ej för resekostnader.

Kriterier för att söka AUGs stipendium är att den sökande är:

– Assyrier

– Bosatt i Irak, Syrien, Turkiet, Iran eller Libanon

– Antagen till universitetsstudier

Medlen avser studier under perioden 2013-09-01 till 2013-12-31.

Klicka på länken nedan för att fylla i stipendieformuläret. Sista ansökningsdag är 2013-09-30.

Klicka här för att öppna stipendieformuläret.